Đào tạo hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG VỀ QUẢN LÝ, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA TẠI ISRAEL - 10 NGÀY

Thời gian

Nội dung

 

Ngày 1-2

 

Bay từ Hà Nội- Israel

 

Ngày 3

 

Chào mừng và định hướng

Tiếp đón và khai mạc: giới thiệu tổng quan về cách tiếp cận và chương trình phát triển nông nghiệp của Israel

 

Ngày 4,5

Học lý thuyết, thảo luận tại ĐH Hebrew

-      Nông nghiệp đô thị ven đô và đô thị bền vững- công cụ cho phát triển địa phương.

-       Phát triển đô thị bền vững

Ngày 6,7,8,9

Học thực địa tại:

-        Hợp tác xã nông nghiệp cộng đồng"Kibbutz";

-       Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Netafim;

-       Nhà máy điện mặt trời. Tìm hiểu công nghệ sản xuất điện từ năng lượng mặt trời;

-    Tìm hiểu về việc sản xuất nông nghiệp ngay trong đô thị- YAROK BA'IR: Nông nghiệp đô thị trên mái nhà của một trung tâm mua sắm lớn ở Tel Aviv;

-       Nhà kính đô thị thủy canh tiên tiến và cách tiếp thị sản phẩm trực tiếp đến cộng đồng.

Ngày 10:

Bay từ Israel – Việt Nam


VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207