DANH SÁCH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP BỘ TRIỂN KHAI NĂM 2021

(AMC)
Chủ nhiệm: - Tình trạng: Hoàn thành

DANH SÁCH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP BỘ TRIỂN KHAI NĂM 2021

STT

Mã số

Tên nhiệm vụ

Ban chủ nhiêm

Thời gian

Kết quả

1

Số 02/HĐKHCN ngày 13/5/2021

Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để xây dựng tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị thông minh cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp (Mã số K01-21).

Trần Hữu Hà,

Lê Thị Thanh Hà

2021-2022

Đang thực hiện đúng tiến độ

2

số 01/2021/HĐ-SNMT ngày 07/5/2021

Tập huấn sự nghiệp môi trường - Mã số MT21-01

Nguyễn Thị Xuân Hương,

Cao Nam Thanh

2021

Đã thanh lý

3

số 09/HĐ-KHCN ngày 07/6/2021

Tập huấn, hội thảo phổ biến các Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng

Nguyễn Thị Xuân Hương,

Nguyễn Trường Giang

2021

Đã thanh lý

4

Hợp đồng 03/HĐ ngày 25/4/2021

Tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  

Trần Hữu Hà,

Lê Thị Thanh Hà

2021

Đã thanh lý

5

Hợp đồng 17/HĐ ngày 10/10/2021

Tổ chức đánh giá chương trình tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu công chức địa chính - xây dựng - môi trường xã giai đoạn 2016-2020 và xác định nhu cầu bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã

Lê Thị Thanh Hà,

Vũ Thị Dịu

2021

Đã thanh lý

6

Số 17/2021/HĐ-SNKT ngày 09/7/2021

Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo,

bồi dưỡng của cán bộ quản lý nhà nước về quy hoạch nông thôn cấp huyện, xã đáp ứng mục tiêu xây dựng NTM

Lê Thị Thu Huyền,

Dương Bích Ngọc

2021-2022

Đang thực hiện đúng tiến độ

7

QĐ số 1293/QĐ-BXD ngày 30/11/2021

Nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021 của BXD

Trần Hữu Hà, Lê Thị Thanh Hà

2021

Đã thanh lý

 

 

Các đề tài khác

    ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207