DANH SÁCH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP BỘ TRIỂN KHAI NĂM 2020

(AMC)
Chủ nhiệm: AMC - Tình trạng: Hoàn thành

STT

MÃ SỐ

TÊN NHIỆM VỤ

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH

BAN CHỦ NHIỆM

THỜI GIAN

KẾT QUẢ

1

Hợp đồng số 08/HĐ ngày 27/4/2020

Tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu về xây dựng cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã theo Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Đề án 1956

Trần Hữu Hà
Lê Thị Thanh Hà

2020

Đã thanh lý

2

Hợp đồng số 19/2020/HĐ-SNKT ngày 14/5/2020

Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh đối với đội ngũ cán bộ quản lý.

Dự án SNKT

Trần Hữu Hà
Lê Thị Thu Huyền
Dương Bích Ngọc

2020

 

3

Quyết định 429/QĐ-BXD ngày 30/3

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn cấp huyện, xã.

Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM năm 2020 của BXD

Lê Thị Thu Huyền
Cao Nan Thanh

2020

Đã thanh lý

4

MT 01-20
(Hợp đồng số 01/2020/HĐ - SNMT)

Tập huấn, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.

Sự nghiệp môi trường

Ng T Xuân Hương
Vũ Tiến Lâm
Ng Kim Thanh
Cao Nam Thanh

2020

Đã thanh lý

5

RD 08 - 20
(Hợp đồng số 08/HĐKHCN ngày 01/6/2020)

Nghiên cứu hệ thống kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ 4.

KHCN

Trần Hữu Hà
Dương Bích Ngọc

2020 - 2021

 

6

RD 09 - 20
(Hợp đồng số 09/HĐKHCN ngày 01/6/2020)

Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu nâng cao năng lực quản lý về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu của ngành XD

KHCN

Lê Thị Thanh Hà
Ng Trung Kiên
Cao Nam Thanh

2020 - 2021

 

7

K 01 - 20
(Hợp đồng số 10/HĐKHCN ngày 01/6/2020)

Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn; một số chính sách liên quan đến khoa học và công nghệ

KHCN

Ng T Xuân Hương
Lê T Thu Huyền
Ng Trường Giang

2020

Đã thanh lý

8

RD 19 - 20
(Hợp đồng số 19/HĐKHCN ngày 01/6/2020)

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát tại các cơ sở sản xuất của Việt Nam

KHCN

Trần Hữu Hà
Lê Thị Thanh Hà

2020 - 2021

 

Các đề tài khác

    ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207