DANH SÁCH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP BỘ TRIỂN KHAI NĂM 2017

(AMC)
Chủ nhiệm: AMC - Tình trạng: Hoàn thành

TT

MÃ SỐ

TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI/DA

TÌNH TRẠNG

NỘI DUNG

 

Năm 2017 ( 19 đề tài/ dự án)

 

 

 

1

Đề án

Biên soạn, chỉnh sửa bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cho công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường xã thực hiện quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 và quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

ThS. Lê Thị Thanh Hà

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

2

KT

01-17

Hướng dẫn kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực về quản lý nhà nước và thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu thực hiện

QCVN 10:2014/BXD tại các địa phương

TS. Lê Thị Thu Huyền

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

3

Đề án

Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở VN" (Đề án 1511), nhiệm vụ "Đào tạo phổ biến VBQPPL, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng"

ThS. Nguyễn Minh Tú

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

4

RD

 82-17

Nghiên cứu xây dựng sổ tay điện tử hỏi và đáp theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Đỗ Thị Diễm


Đã nghiệm thu,
thanh lý

 

5

RD

83-17

Nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu cho nhà ở và công trình công cộng khu vực miền núi (thực hiện nghiên cứu cho khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung – Tây nguyên, khu vực Đông nam bộ)

TS. Lê Thị Thu Huyền

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

6

RD

84-17

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ lãnh đạo chuyên môn quản lý xây dựng và đô thị các cấp

TS. Trần Hữu Hà

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

7

RD

85-17

Nghiên cứu xây dựng sổ tay hỏi đáp công tác sát hạch cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng                               

TS. Nguyễn Anh Dũng

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

8

RD

86-17

Nghiên cứu xây dựng các chương trình, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ giai đoạn 2017-2021 (lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị)

TS. Phạm Văn Bộ

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

9

RD

87-17

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá một số nội dung được quan tâm trong hoạt động quản lý xây dựng và phát triển đô thị và đề xuất giải pháp xử lý   

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

10

RD

96-17

Nghiên cứu xây dựng các quy trình: thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo Luật Xây dựng và Luật Đầu tư mới 

TS. Trần Hữu Hà

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

11

RD

97-17

Nghiên cứu xây dựng quy trình lựa chọn nhà đầu tư trong hoạt động xây dựng theo hình thức PPP

ThS. Nguyễn Thị Thu Nhàn

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

12

RD

98-17

Nghiên cứu xây dựng sổ tay nhận định các hành vi vi phạm nhằm phòng chống tham nhũng trong hoạt động xây dựng

ThS. Phạm Ngọc Hải

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

13

RD

99-17

Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chuẩn chức danh cho các cán bộ công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng

ThS. Lê Thị Thanh Hà

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

14

RD 100-17

Nghiên cứu xây dựng sổ tay quản trị đô thị phù hợp với các đô thị Việt nam hiện nay   

TS. Phạm Văn Bộ

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

15

42-17

Phổ biến, tuyên truyền về lợi ích và tầm quan trọng của việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đến các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

TS. Trần Hữu Hà

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

16

RD 103-17

Tập huấn các VB QPPL mới han hành, phần mềm quản lý và tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025, trong quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

TS. Lê Thị Thu Huyền

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

17

RD 104-17

Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực theo hướng tiên tiến và hội nhập

TS. Trần Hữu Hà

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

18

Đề án

Biên soạn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý xây dựng cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

ThS. Lê Thị Thanh Hà

Đã nghiệm thu,thanh lý

 

19

Đề án

Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu về xây dựng cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ

tướng Chính phủ

 

Đã nghiệm thu,thanh lý

 


Các đề tài khác

    ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207