DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TRIỂN KHAI NĂM 2019

(AMC)
Chủ nhiệm: AMC - Tình trạng: Hoàn thành

DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TRIỂN KHAI NĂM 2019

TT

MÃ SỐ

TÊN ĐỀ TÀI

Chủ nhiệm đề tài

Năm nghiệm thu

Tóm tắt nội dung

I

 

 

 

 

 

1

01/HĐTKCM-BSTL

Xây dựng Đề cương Đề án: "Xây dựng và phát triển Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị giai đoạn 2019 - 2020, tầm nhìn 2030"                Hợp đồng số: 01/HĐTKCM-BSTL ngày 01/01/2019

ThS. Phan Thị Thanh Huyền

2020

Tải về

2

1/HĐTKCM –NCXDCT

Nghiên cứu, xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hợp đồng số 01/HĐTKCM-NCXDCT ngày 01/11/2019

ThS. Nguyễn Trung Kiên

2019

Tải về

Các đề tài khác

    ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207