Xây dựng và đô thị

Chứng chỉ quản lý dự án của ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Hỏi: (Nguyễn Chí Linh - linhnguyenhue@gmail.com)

Ban QLDA của chúng tôi do tổng công ty Nhà nước quyết định thành lập trên cơ sở hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 (Khoản 1 Điều 63) và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP để thực hiện chức năng nhiệm vụ tổ chức quản lý triển khai các dự án đầu tư xây dựng các công trình của tổng công ty tại địa bàn miền Nam và được giao làm chủ đầu tư các dự án này. Hình thức QLDA trong các dự án xây dựng của chúng tôi là ban QLDA.

Vậy ban QLDA của chúng tôi có cần phải có chứng chỉ hoạt động quản lý dự án khi triển khai dự án với vai trò là chủ đầu tư các dự án hay không? Năng lực hoạt động của ban QLDA của chúng tôi (ban QLDA chuyên ngành, khu vực do tổng công ty Nhà nước quyết định thành lập) yêu cầu cụ thể như thế nào? Ban chúng tôi không làm công tác tư vấn quản lý dự án mà chỉ làm chức năng nhiệm vụ được giao.

Trả lời:

Đối với trường hợp Ban Quản lý dự án chuyên ngành, khu vực do Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập thì phải đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 64 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207