Xây dựng và đô thị

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực hoạt động

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Hỏi: (Phạm Chí Thuần - pcthuan.dd@gmail.com)

Công ty chúng tôi được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, phạm vi hoạt động xây dựng - giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng - hạng I. Với nội dung chứng chỉ năng lực đã được cấp, công ty chúng tôi có thể tham gia các gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình các công trình dân dụng - hạng I hay không?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại khoản 9 và khoản 33 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ thì trường hợp công ty được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với nội dung giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng hạng I thì được tham gia giám sát công tác xây dựng các công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực, không bao gồm giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207