Xây dựng và đô thị

Có được liên danh để đủ năng lực xây dựng?

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Hỏi: (Bùi Văn Hiện - hienbqlhb@gmail.com)

Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ quy định rõ tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Vậy xin hỏi các công ty tư vấn và xây lắp mới thành lập phải làm thế nào mới có đủ năng lực để được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng? Có thể liên danh với một công ty đã có đủ năng lực hoặc thực hiện ký hợp đồng thầu phụ với 1 công ty có đủ năng lực có được không?

Trả lời:

Trường hợp công ty tư vấn và xây lắp mới thành lập thì được xét cấp chứng chỉ năng lực hạng III (không yêu cầu chứng minh kinh nghiệm thực hiện công việc) theo các quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ. Trường hợp liên danh thì năng lực, kinh nghiệm của mỗi thành viên chỉ xét theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong liên danh theo hướng dẫn tại Mục 23 Chương I và Điểm g, Khoản 1 Mục 1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT- BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207