Xây dựng và đô thị

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động khi thiết kế bản vẽ thi công

Các lĩnh vực khác
Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động khi thiết kế bản vẽ thi công

Câu hỏi: 

Khi lập dự án tính toán về phần kết cấu vẫn theo tiêu chuẩn 2737-1995 khi đến giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công thì tiêu chuẩn 2737-2023 có hiệu lực thì dự án có phải tính theo tiêu chuẩn 2737-2023 không hay vẫn theo tiêu chuẩn cũ?

Trả lời:

Theo Điều 23, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 thì tiêu chuẩn là tự nguyện áp dụng (trừ toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật). Tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn có 02 phương thức áp dụng tiêu chuẩn quốc gia là: (1) Áp dụng trực tiếp – TCVN áp dụng trực tiếp không thông qua một tài liệu trung gian khác; (2) Áp dụng gián tiếp – TCVN áp dụng thông qua tài liệu trung gian khác (văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật...) có viện dẫn TCVN đó.

Theo khoản 2 Điều 6 của Luật Xây dựng quy định: “Tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động đầu tư xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện, trừ các tiêu chuẩn được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan” và theo khoản 3 Điều 6 của Luật Xây dựng quy định:“Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình phải được người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận khi quyết định đầu tư”.

Như vậy, việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia là tự nguyện và do người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận khi đầu tư.


Vụ Khoa học công nghệ

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207