Xây dựng và đô thị

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Lĩnh vực giám sát thi công

Các lĩnh vực khác
Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Lĩnh vực giám sát thi công

Câu hỏi: 

Phụ lục VI Nghị định 15/2021/NĐ-CP có quy định: "4. Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng bao gồm: 4.1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. 4.2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông. 4.3. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và PTNN (thủy lợi, đê điều)." Câu hỏi: Việc Sở Xây dựng cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân - lĩnh vực giám sát tại 4.1 thành 03 loại chứng chỉ theo kê khai kinh nghiệm: - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. - Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp. - Giám sát công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật có đảm bảo quy định Nghị định 15/2021/NĐ-CP?

Trả lời:

1. Lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng, phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề được quy định cụ thể tại mục 4 Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP).

2. Điều kiện khi xét cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực giám sát thi công xây dựng được quy định tại Điều 71 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207