Xây dựng và đô thị

Chứng chỉ năng lực xây dựng của tổ chức

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Hỏi: (Mai Văn Tùng - mvtung@gmail.com)

Công ty tôi có chứng chỉ năng lực thiết kế xây dựng, vậy có được tham gia thẩm tra thiết kế công trình cùng cấp hay không? Hay phải xin thêm chứng chỉ năng lực thẩm tra thiết kế? Các quy định này căn cứ văn bản nào, xin trích dẫn.

Trả lời:

Tổ chức có chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình được tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại khoản 28 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207