Xây dựng và đô thị

Định mức xây dựng

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Trần Văn Hưng - lactranghanam@gmail.com)

1, Theo điều 15 nghị định 68/2019/NĐ-CP và điều 17 thông tư 09/2019/TT-BXD thì những định mức chưa có trong hệ thống định mức đã ban hành hoặc đã có nhưng chưa phù hợp thì tổ chức tư vấn lập dự án có trách nhiệm xác định định mức mới hoặc định mức điều chỉnh, vây tính chính xác của các định mức này do ai chịu trách nhiệm?

2, Khi có định mức mới hoặc điều chỉnh mà dẫn đến đơn giá xây dựng thấp hơn đơn giá hiện hành của Nhà nước thì cấp quyết định đầu tư được quyết định. Vậy đơn giá hiện hành được xác định là như thế nào ? ( vì đơn giá hiện hành do định mức đã ban hành quyết định, nhưng do chưa có định mức nên chưa xác định đơn giá hiện hành được).

3, Khi tổ chức tư vấn lập dự toán xây dựng định mức mới hoặc điều chỉnh để đưa vào dự toán thì có cần thẩm đinh, phê duyệt định mức trước không hay sẽ thẩm định phê duyệt cùng dự toán?

Trả lời:

1. Theo điểm a Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đối với các định mức công trình do chủ đầu tư tổ chức xác định, các đơn vị tư vấn lập dự toán, quản lý chi phí của dự án chịu trách nhiệm xác định theo thiết kế, yêu cầu cụ thể công việc, gói thầu, dự án, và người quyết định đầu tư phê duyệt. Do đó tính chính xác của định mức này do đơn vị tư vấn lập dự toán, quản lý chi phí của dự án, chủ đầu tư và người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm.

2. Định mức xây dựng mới là định mức cho các công tác xây dựng chưa được xác định định mức trong hệ thống định mức đầu tư xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, hoặc đang ban hành định mức nhưng với công nghệ xây dựng khác, biện pháp thi công khác hoặc với điều kiện thi công khác. Vì vậy việc quy định so sánh với giá hiện hành được hiểu là so sánh với đơn giá đang xác định từ các định mức đã ban hành cho cùng công tác xây dựng nhưng khác về công nghệ xây dựng, biện pháp thi công, hoặc điều kiện thi công.

3. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP quy định chủ đầu tư tổ chức xây dựng định mức mới hoặc hiệu chỉnh định mức đã ban hành để lập dự toán và trình người quyết định đầu tư phê duyệt. Việc tổ chức thẩm định, xin ý kiến chuyên môn do người quyết định đầu tư quyết định trước khi phê duyệt.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207