Xây dựng và đô thị

Xác định chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu trong trường hợp thuê tư vấn

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng
Xác định chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu trong trường hợp thuê tư vấn

Câu hỏi: 

Hiện nay, Theo đơn vị được biết chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu được quy định Định mực hệ số tại Điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo Phụ lục VIII Thông tư 12/2021/TT-BXD. Xin quý Bộ Hương dẫn củ thể là trong trường hợp thuê tư vấn để lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp ...thì chi phí tư vấn đấu thầu được xác định theo hệ số quy định tại Điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hay theo Định mức tại Thông tư 12/2021/TT-BXD?

Trả lời:

Trường hợp thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, chi phí cho các công việc này được xác định theo quy định của Bộ Xây dựng (hiện hành tại Thông tư số 12/2021/TT- BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng).

Cục Kinh tế xây dựng
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207