Xây dựng và đô thị

Xác định khối lượng hợp đồng trọn gói

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng
Xác định khối lượng hợp đồng trọn gói

Câu hỏi:

 Chúng tôi thi công ký hợp đồng trọn gói với Chủ đầu tư. Tuy nhiên tư vấn giám sát quản lý khối lượng cho chủ đầu tư yêu cầu tính lại toàn bộ khối lượng dự toán để xác nhận và thanh toán do điều 17 Nghị định 06/2021 có quy định là: CĐT, nhà thầu và tư vấn giám sát tính toán và xác nhận khối lượng. Điều này có trái với quy định hợp đồng trọn gói không?

Trả lời:

Nội dung câu hỏi của công dân Hoàng Anh chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng, thời điểm ký hợp đồng và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp hợp đồng xây dựng nêu trong văn bản thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 19. Theo đó, việc thanh toán hợp đồng trọn gói theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết. Việc quản lý khối lượng thi công xây dựng tại Điều 17 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 cùa Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng là cơ sở để thanh toán hợp đồng.

 Cục Kinh tế xây dựng
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207