Xây dựng và đô thị

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng
Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

Người hỏi: Nguyễn Ngọc Thạnh - Nguyenthanh1081@gmail.com

Câu hỏi chi tiết:

Căn cứ Điểm c Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP: “Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư)”.

Xin hỏi Bộ Xây dựng Điểm c nêu trên có phải áp dụng đối với dự án trên 15 tỷ đồng thỏa mãn các điều kiện Điểm c thì được lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải chi phí đầu tư) hay áp dụng cho các dự án dưới 15 tỷ đồng?

Ví dụ như sau:

Trường hợp 1: Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình có tổng mức đầu tư là 12 tỷ đồng, có giá trị phần xây dựng 3 tỷ đồng (hơn 10% tổng mức) nếu áp dụng Điểm c cho dự án dưới 15 tỷ đồng thì dự án nêu trên phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trường hợp 2: Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình có tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng, có giá trị phần xây dựng 4 tỷ đồng (dưới 10% tổng mức) nếu áp dụng Điểm c thì được phép lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

So sánh 02 trường hợp: Trường hợp 2 có quy mô và tổng mức đầu tư lớn hơn lại được lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Kết lại xin hỏi Bộ Xây dựng hiểu và áp dụng Điểm c Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP như thế nào

Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời:

Các trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP). Theo đó, điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP không có quy định về quy mô tổng mức đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng quy định tại điểm này.

 

   Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3989)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207