Xây dựng và đô thị

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh cực khai thác mỏ

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng
Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh cực khai thác mỏ

Người hỏi: Lê Hồng Khánh - lekhanhkt45@gmail.com

Câu hỏi chi tiết:

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Công ty tôi được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, trong đó phạm vi hoạt động ghi là:

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế/công nghiệp (khai thác mỏ)/Hạng 3;

- Quản lý dự án/công nghiệp (khai thác mỏ)/Hạng 3.

Khi chúng tôi tham gia công tác tư vấn lập, thiết kế dự án khai thác, chế biến khoáng sản trong đó dự án gồm phần khai thác mỏ và phần nhà máy chế biến khoáng sản. Tuy nhiên đơn vị chủ đầu tư không đồng ý cho chúng tôi tham gia vì do trong chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chỉ ghi là thiết kế, thẩm tra thiết kế/công nghiệp (khai thác mỏ)/Hạng 3 nên chỉ đủ năng lực tham gia phần khai thác mỏ không đủ năng lực tham gia phần thiết kế nhà máy chế biến khoáng sản.

Cho tôi hỏi nếu chứng chỉ năng lực ghi như vậy có đủ điều kiện công ty chúng tôi tham gia thiết kế dự án khai thác khoáng sản bao gồm cả phần khai thác mỏ và nhà máy chế biến khoáng sản không; trường hợp không đủ chúng tôi có cần bổ sung chứng chỉ năng lực phần thiết kế nhà máy chế biến khoáng sản không?

Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 85 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tổ chức được hoạt động xây dựng theo đúng lĩnh vực và hạng năng lực ghi trên chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã được cấp.

 

        Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3882)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207