Xây dựng và đô thị

Năng lực thiết kế của tổ chức

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng
Năng lực thiết kế của tổ chức

Người hỏi: Nguyễn Đức Hải - Ktnewspace@gmail.com

Câu hỏi chi tiết:

Công ty chúng tôi đang chuẩn vị thực hiện hợp đồng thiết kế xây dựng đô thị, trong đó có các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và cấp điện. Hạng mục cấp điện cho dự án bao gồm cấp điện trung thế và hạ thế. Cấp điện trung thế từ điểm chờ đấu nối đầu dự án vào đến các trạm biến áp. Công ty chúng tôi đã có năng lực về thiết kế đường dây và trạm biến áp do Sở Xây dựng cấp. Vậy công ty chúng tôi có cần giấy phép hoạt động điện lực nữa không, để đủ năng lực thiết kế hạ mục cấp điện trung thế cho khu đô thị?

      Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời:

Đối với các lĩnh vực thiết kế hạng mục liên quan trực tiếp đến chuyên ngành điện lực, tổ chức phải đáp ứng điều kiện và được cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực theo quy định tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư k inh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

 

Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3893)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207