Xây dựng và đô thị

Năng lực thiết kế - thầu phụ hay liên danh

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng
Năng lực thiết kế - thầu phụ hay liên danh

Người hỏi:  Đỗ Hải Hậu - Must_rich84@yahoo.com

Câu hỏi chi tiết:

Công ty tôi có tham gia một gói thầu thiết kế xây dựng khu đô thị mới. Công ty có chứng chỉ năng lực thiết kế hạ tầng kỹ thuật hạng 3. Khi nộp hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở thì có 2 vấn đề:

- Sở Xây dựng yêu cầu bổ sung năng lực tư vấn về thiết kế giao thông vì Sở giải thích năng lực thiết kế hạ tầng không bao gồm phần giao thông? Vậy yêu cầu đó có đúng không? Và công ty tôi cần thuê thầu phụ hay phải liên danh với một công ty có năng lực về thiết kế giao thông?

- Hạng mục thoát nước thải của đô thị là hạng 2 nên công ty cũng không đủ năng lực vì chỉ có năng lực hạ tầng kỹ thuật hạng 3. Vậy công ty tôi phải thuê thầu phụ hay phải liên danh với một công ty có năng lực thiết kế hạ tầng kỹ thuật hạng 2?

       Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 85 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tổ chức được hoạt động xây dựng theo đúng lĩnh vực và hạng năng lực ghi trên chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã được cấp.

Trường hợp liên danh hoặc thuê thầu phụ thì nhà thầu thực hiện phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với phạm vi công việc do mình đảm nhận, trừ các công việc quy định tại khoản 3 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.

 

      Nguồn trang: moc.gov.vn/vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3894)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207