Xây dựng và đô thị

Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng
Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức

Người hỏi: Phạm Tạ Thành Vinh - pttvinh@pvfcco.com.vn

Câu hỏi chi tiết:

Chủ đầu tư của dự án công trình nhà kho chứa phân bón tại khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đang thực hiện hợp đồng thiết kế và thi công. Trong quá trình triển khai, chúng tôi gặp một số nội dung liên quan chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức và hành nghề hoạt động xây dựng và kính đề nghị Quý Bộ hướng dẫn, cụ thể như sau:

I - Thông tin về dự án:

- Công trình: Nhóm C, cấp công trình cấp III.

- Nguồn vốn đầu tư cho dự án: sử dụng nguồn vốn khác (theo quy định tại Khoản 14 Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; Khoản 44 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 và Khoản 8 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

- Về triển khai thiết kế và thi công, PVFCCo đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu thi công công trình có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định.

II - Nội dung cần hướng dẫn

Chúng tôi có đội ngũ cán bộ có năng lực kinh nghiệm về công tác quản lý dự án, đã từng tự quản lý, giám sát công trình cấp II, nhóm B trước đây, đều được đạt chất lượng đáp ứng yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật, đã được các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương chấp thuận để chủ đầu tư nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Với dự án Kho chứa phân bón nêu trên (nhóm C, công trình cấp III) trường hợp chúng tôi tự tổ chức thực hiện quản lý và giám sát công trình thì:

- Đơn vị bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng hay không?

- Cán bộ tham gia công tác quản lý dự án cần phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quản lý dự án hay không?

Chúng tôi rất mong sớm nhận được hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

       Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tổ chức không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng khi “Thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (trừ thực hiện tư vấn quản lý dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định này); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án theo quy định tại Điều 22 Nghị định này; Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo quy định tại Điều 23 Nghị định này”. Do đó, trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án thì không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, giám đốc quản lý dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 73 Nghị định này; cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng có hạng phù hợp với nhóm dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận. Trường hợp tổ chức thực hiện giám sát thi công xây dựng thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

 

       Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3901)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207