Xây dựng và đô thị

Chủ đầu tư có được tự thẩm tra thiết kế xây dựng

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng
Chủ đầu tư có được tự thẩm tra thiết kế xây dựng

Người hỏi: Phan Đức Thanh - phanducthanh11111@gmail.com

Câu hỏi chi tiết:

Tôi đang công tác tại Ban quản lý dự án chuyên ngành, tôi đang thực hiện nhiệm vụ nhưng có nội dung chưa được rõ giữa Luật và Nghị định hướng dẫn như sau:

Căn cứ Khoản 27 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 85 như sau:

“Điều 85. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thiết kế xây dựng

1. Chủ đầu tư có các quyền sau

a) Tự thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng;

b) Lựa chọn nhà thầu thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;”.

Căn cứ Điều 21Nghị định số 15/2021/NĐ/CP ngày 3/3/ 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

“Điều 21. Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực

4. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác hoặc thực hiện một số công việc tư vấn trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao và đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định khi thực hiện công việc tư vấn”.

Căn cứ Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ/CP:

“Điều 35. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

4. Việc thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng quy định tại Khoản 6 Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 24 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 được quy định như sau:

b) Tổ chức tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và với các nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng;”.

Căn cứ Điều 156 Luật số 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

“Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”.

Từ các căn cứ trên tôi xin hỏi: Đơn vị của tôi là Ban quản lý dự án chuyên ngành trong đó có chức năng thẩm tra thiết kế xây dựng (đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng) và đang làm chủ đầu tư 1 dự án vậy Ban quản lý dự án chuyên ngành của tôi có được tự thực hiện công tác thẩm tra thiết kế xây dựng cho dự án đó không?

        Cục Quản lý hoạt động xây dựng Trả lời:

15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 “Trong quá trình thẩm định, trường hợp cần thiết, cơ quan chuyên môn về xây dựng được yêu cầu người đề nghị thẩm định lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điểu kiện năng lực để thẩm tra các nội dung cần thiết phục vụ thẩm định, cụ thể như sau:

b) Tổ chức tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và với các nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng;”. Trường hợp, chủ đầu tư tự thực hiện thẩm tra được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 85 Luật Xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 27 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

 

        Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3924)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207