Xây dựng và đô thị

Ban quản lý dự án có được giám sát thi công xây dựng

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng
Ban quản lý dự án có được giám sát thi công xây dựng

Người hỏi: Thanh Hà - sir.joke@gmail.com

Câu hỏi chi tiết:

Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, không quy định ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực được thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định pháp luật.

Vậy tôi xin hỏi, khi được chủ đầu tư tiếp tục giao nhiệm vụ và cá nhân tham gia quản lý dự án được tham gia tư vấn giám sát khi đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định pháp luật thì Ban quản lý dự án khu vực có được thực hiện công tác giám sát? Ban quản lý dự án khu vực có phải có chứng chỉ năng lực tổ chức giám sát?

      Cục Quản lý hoạt động xây dựng Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 “Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác hoặc thực hiện một số công việc tư vấn trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao và đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định khi thực hiện công việc tư vấn.”. Theo đó, trong trường hợp Ban Quản lý dự án thực hiện việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thì phải đáp ứng yêu cầu về năng lực theo quy định và việc lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng phải đáp ứng yêu cầu của pháp luật về đấu thầu.

 

          Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3925)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207