Xây dựng và đô thị

Phân cấp thẩm định và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình
Phân cấp thẩm định và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu

Người hỏi: Phùng Thị Việt Anh - vietanhsotuphap@gmail.com

Câu hỏi chi tiết:

Khoản 5 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng: “Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, UBND cấp tỉnh thực hiện phân cấp cho cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn hành chính của huyện và được quyền điều chỉnh việc phân cấp thẩm định quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều này”.

Điểm c Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: “Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định tại Khoản 4 Điều 52 Nghị định này, trừ các công trình quy định tại Điểm a, Điểm b khoản này; UBND cấp tỉnh có thể phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện”.

Như vậy, theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh có thể phân cấp cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: “Căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan Nhà nước ở trung ương và địa phương được quyền phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Nhà nước cấp dưới thực hiện một cách liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Mặt khác, Khoản 8 Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh: Phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp dưới, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

Do đó, để có cơ sở pháp lý thống nhất trong việc thi hành pháp luật, trân trọng đề nghị Quý cơ quan giải đáp thắc mắc.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng Trả lời:

Việc phân cấp thẩm định và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu được quy định tại Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ và Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, việc phân cấp thẩm định và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu, UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể triển khai dự án tại địa phương để phân cấp cho cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thực hiện theo quy định.

 

       Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3963)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207