Xây dựng và đô thị

Lĩnh vực quản lý dự án

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng
Lĩnh vực quản lý dự án

Người hỏi: Lê Văn Phi - Tuanphi.tvd@gmail.com

Câu hỏi chi tiết:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) thì chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Xin hỏi, công ty tôi đang thực hiện thiết kế hạng mục di chuyển đường dây điện trung hạ thế và trạm biến áp để phục vụ giải phóng mặt bằng thi công đường giao thông kinh phí thực hiện thuộc chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng đường giao thông. Nhưng tổng mức đầu tư để thực hiện thiết kế hạng mục di chuyển đường dây điện trung hạ thế và trạm biến áp để phục vụ giải phóng mặt bằng thi công đường giao thông trên 15 tỷ đồng thì có phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi không, hay chỉ lập thiết kế bản vẽ thi công hoặc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (lưu ý hạng mục di chuyển đường dây điện trung hạ thế và trạm biến áp để phục vụ giải phóng mặt bằng thi công đường giao thông lại không có thiết kế cơ sở ban đầu).

Cục Quản lý hoạt động xây dựng Trả lời:

Hạng mục di chuyển đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp để phục vụ giải phóng mặt bằng thi công đường giao thông có kinh phí thực hiện thuộc chi phí giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng đường giao thông (đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định của pháp luật về xây dựng) thì chủ đầu tư cần triển khai các bước tiếp theo theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3757)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207