Xây dựng và đô thị

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng
Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Người hỏi: Nguyễn Minh Dương - duongks.tnmt@gmail.com

Câu hỏi chi tiết:

Doanh nghiệp tôi hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Hiện nay, đã lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình khai thác khoáng sản. Xin được hỏi theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 và tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, dự án của công ty chúng tôi có phải trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (hoặc thiết kế bản vẽ thi công) tại Sở Xây dựng hay không?

Cục Quản lý hoạt động xây dựng Trả lời:

Theo quy định tại khoản 13, 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 28/6/2020 và Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

 

Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3793)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207