Xây dựng và đô thị

Căn cứ xác định công trình cần kiểm tra công tác nghiệm thu

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng
Căn cứ xác định công trình cần kiểm tra công tác nghiệm thu

Người hỏi: bà Phạm Thanh - Ninh Thuận

Câu hỏi chi tiết:

Trường hợp việc cải tạo, sửa chữa làm thay đổi “quy mô, công suất, công năng, kết cấu chịu lực chính” của công trình theo quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì công trình thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Theo phản ánh của bà Phạm Thanh (Ninh Thuận), Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định, các công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Bà Thanh hỏi, các công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan theo kế hoạch sửa chữa hàng năm của UBND tỉnh, có kinh phí thực hiện dưới 500 triệu đồng thì có phải nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra công tác nghiệm thu hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ nội dung trình bày thì việc cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan theo kế hoạch sửa chữa hàng năm của UBND tỉnh có kinh phí dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước chi thường xuyên được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Trường hợp việc cải tạo, sửa chữa làm thay đổi “quy mô, công suất, công năng, kết cấu chịu lực chính” của công trình theo quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì công trình thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

 

Nguồn trang: baoxaydung.com.vn (https://baoxaydung.com.vn/can-cu-xac-dinh-cong-trinh-can-kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-307638.html)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207