Xây dựng và đô thị

Chứng chỉ thiết kế, giám sát công trình đường dây và trạm biến áp

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng
Chứng chỉ thiết kế, giám sát công trình đường dây và trạm biến áp

Người hỏi: Sở Xây dựng Ninh Thuận - soxd@ninhthuan.gov.vn

Câu hỏi chi tiết:

Liên quan đến công trình đường dây và trạm biến áp, theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thiết kế cơ – điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp), như vậy có được hiểu quy định ở đây là không cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp hay không?

Mặt khác, tại Mục 3.1 Khoản 3 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì phạm vi hoạt động của lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng hạng III là: “Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình từ cấp II trở xuống,...”, đề nghị xem xét lại nội dung này có chính xác không (từ cấp II hay từ cấp III)? Và Mục 3.5 Khoản 3 Phụ lục VII có quy định lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp năng lượng gồm:… Đường dây và trạm biến áp; trường hợp như đã nêu ở trên, nếu không cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp thì khi xét điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp phải căn cứ vào tiêu chí nào?

Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời:

a.Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương thì điều kiện đối với các cá nhân tham gia hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực của các hạng mục công trình liên quan trực tiếp đến chuyên ngành điện thực hiện theo quy định của Luật Điện lực và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật này.

Đối với các hạng mục công trình xây dựng, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình được quy định tại mục 3 Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

b. Về nội dung phạm vi hoạt động xây dựng của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Cục Quản lý hoạt động xây dựng sẽ tham mưu Bộ Xây dựng trình Chính Phủ để đính chính theo quy định.

c. Việc đánh giá, xét cấp chứng chỉ năng lực đối với tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 89 và Điều 93 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

 

Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3719)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207