Xây dựng và đô thị

Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng
Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình

Người hỏi: Nguyễn Văn Bốn - bondhxd@gmail.com

Câu hỏi chi tiết:

Theo nghị định 15/2021/NĐ/CP điều 67 mục 3a: Thiết kế kết cấu công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến kết cấu công trình (không bao gồm các công trình khai thác mỏ, giao thông, công trình thủy lợi, đê điều). Những trường hợp tốt nghiệp bằng kỹ sư xây dựng công trình giao thông (cầu hầm) có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kết cấu không?

Cục Quản lý hoạt động xây dựng Trả lời:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình: “chuyên môn được đào tạo thuộc các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến kết cấu công trình (không bao gồm các công trình khai thác mỏ, giao thông, công trình thuỷ lợi, đê điều)”. Như vậy, kỹ sư xây dựng công trình giao thông không thuộc chuyên môn phù họp để xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình.

 

   Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3728)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207