Xây dựng và đô thị

Tất toán khoản vay trước hạn sẽ bị thu hồi ưu đãi lãi suất

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng
Tất toán khoản vay trước hạn sẽ bị thu hồi ưu đãi lãi suất

Người hỏi: ông Hoàng Cảnh Tuấn - Thành phố Hồ Chí Minh

Câu hỏi chi tiết:

Năm 2018, ông Hoàng Cảnh Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh) ký hợp đồng với một ngân hàng thương mại để vay tiền mua nhà ở và được hưởng chính sách ưu đãi 2 năm đầu là lãi suất cố định.

Đến nay gần hết 3 năm, ông Tuấn liên hệ với ngân hàng để tất toán hồ sơ vay, thì được ngân hàng thông báo, sẽ thu hồi lãi suất ưu đãi 2 năm đầu mà ông được hưởng do tất toán hợp đồng trước thời hạn. Trong khi hợp đồng tín dụng giữa hai bên không đề cập đến nội dung sẽ bị thu hồi lãi suất ưu đãi khi tất toán hợp đồng trước hạn.

Ông Hoàng Cảnh Tuấn có câu hỏi: Ngân hàng có đang thực hiện đúng theo quy định pháp luật không?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017 tại Luật số 17/2017/QH14 quy định về lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng: “Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật”.

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng quy định quyền tự chủ của tổ chức tín dụng như sau: “Tổ chức tín dụng có quyền tự chủ trong hoạt động cho vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình. Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng”.

Căn cứ các quy định nêu trên, tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; tổ chức tín dụng có quyền tự chủ trong hoạt động cho vay và chịu trách nhiệm đối với quyết định cho vay của mình.

Do đó, đề nghị ông Hoàng Cảnh Tuấn nghiên cứu các nội dung đã thỏa thuận với ngân hàng và liên hệ với ngân hàng cho vay để được xử lý, giải quyết.

Trường hợp có phát sinh tranh chấp, ông có thể đề nghị Tòa án cấp có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 

  Nguồn trang: baoxaydung.com.vn (https://baoxaydung.com.vn/tat-toan-khoan-vay-truoc-han-se-bi-thu-hoi-uu-dai-lai-suat-306868.html)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207