Xây dựng và đô thị

Chủ đầu tư hay nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình

Quản lý doanh nghiệp
Chủ đầu tư hay nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình

Người hỏi: Tuấn Hoài - Quận 12, TPHCM

Chi tiết câu hỏi:

Hiện tôi là cán bộ quản lý dự án thuộc đơn vị sự nghiệp và là chủ đầu tư các dự án trên địa bàn. Trước đây khi chuẩn bị triển khai thi công thì bên chủ đầu tư thực hiện dự án đó sẽ mua bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng. Tuy nhiên, đơn vị thẩm tra, quyết toán hoàn thành dự án yêu cầu sau này các chi phí bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng sẽ do nhà thầu thi công thực hiện mua cho dự án đã trúng thầu, không cho chủ đầu tư mua nữa. Vậy xin hỏi, về chi phí bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng này sẽ do chủ đầu tư thực hiện mua cho dự án hay là nhà thầu thi công thực hiện và quy định nào về vấn đề trên?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điểm e Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định khoản mục chi phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng thuộc mục chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, chủ đầu tư hoặc nhà thầu (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng) phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với một số loại công trình.

Theo đó, đối với công trình thuộc đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm thì việc mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng do chủ đầu tư thực hiện, trường hợp phí bảo hiểm công trình xây dựng được tính trong giá hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng thì việc mua bảo hiểm công trình do nhà thầu thực hiện phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan.


 Nguồn trang: https://chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/Chu-dau-tu-hay-nha-thau-phai-mua-bao-hiem-cong-trinh/28932.vgp

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207