Xây dựng và đô thị

Chi phí bảo hiểm tài sản của dự án có được tính trừ thuế không

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng
Chi phí bảo hiểm tài sản của dự án có được tính trừ thuế không

Người hỏi: Ông Võ Đại Hải

Câu hỏi chi tiết:

Ông Võ Đại Hải có câu hỏi gửi Tổng cục Thuế liên quan đến chi phí bảo hiểm tài sản của dự án.

Cụ thể, Công ty ông Võ Đại Hải xây dựng dự án mới của tỉnh. Hiện dự án đã hoàn thành việc xây dựng và đang trong thời gian lắp đặt máy móc. Trong thời gian thực hiện dự án có phát sinh chi phí bảo hiểm tài sản. Chi phí này đã được doanh nghiệp phân bổ theo thời gian bảo hiểm và ghi nhận vào chi phí trong năm 2020.

Câu hỏi như sau: Chi phí bảo hiểm tài sản từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2020 cho dự án mới này có được ghi nhận là chi phí hợp lý hợp lệ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Tổng cục Thuế trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, về nguyên tắc doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ các khoản chi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Trường hợp dự án đang trong giai đoạn đầu tư thì các khoản chi phí trong giai đoạn đầu tư sẽ tính vào giá trị đầu tư của dự án. Trường hợp dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Do đó, doanh nghiệp căn cứ quy định nêu trên và đối chiếu với khoản chi cụ thể của doanh nghiệp để xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

 

      Nguồn trang : http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Chi-phi-bao-hiem-tai-san-cua-du-an-co-duoc-tinh-tru-thue/430308.vgp

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207