Xây dựng và đô thị

Hướng dẫn thực hiện khối lượng phát sinh trong các gói thầu thi công xây dựng

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình
Hướng dẫn thực hiện khối lượng phát sinh trong các gói thầu thi công xây dựng

Người hỏi: Công ty cổ phần Kỹ thuật Nhân Thịnh - nhanthinh.jsc@gmail.com

Câu hỏi chi tiết:

Công ty chúng tôi có tham gia đấu thầu và trúng thầu một gói thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quá trình thực hiện gói thầu chúng gặp tình huống sau về việc thương lượng giá công việc phát sinh ngoài gói thầu:

Tình huống 1: Công tác đắp đất

Công tác này có trong mời thầu và khối lượng thực hiện nhỏ nên quá trình dự thầu Công ty chúng tôi giảm giá thấp. Sau khi trúng thầu thì khi nhận mặt bằng thực tế thì mặt bằng san lấp không đúng bản vẽ (thực tế thiếu hơn 1.000m3 đất).

Vấn đề này, một là chủ đầu tư thực hiện san lấp riêng sau đó bàn giao mặt bằng, hai là giao luôn cho Công ty chúng tôi thực hiện san lấp. Khi Công ty chúng tôi được giao luôn thực hiện san lấp thì đơn giá san lấp này phải tính theo đơn giá quy định của Bộ Xây dựng mới bảo đảm quyền lợi của Công ty chúng tôi, vì nguyên nhân gây ra việc thiếu đất là hoàn toàn không do Công ty chúng tôi, đồng thời Công ty chúng tôi không thể làm một công việc ngoài dự kiến theo giá rất thấp.

Bên cạnh đó nếu chủ đầu tư tự thực hiện thì giá trị thực hiện công việc trên đều theo các quy định bóc tách đơn giá dự toán theo hiện hành.

Kính mong vấn đề này các cơ quan liên quan sớm trả lời để Công ty chúng tôi có thể thực hiện tốt dự án.

Tình huống 2. Công tác phát sinh hoàn toàn mới so với hồ sơ mời thầu.

Để có thể trúng thầu công trình này Công ty chúng tôi đã tham dự với giá gói thầu giảm 20% so với giá dự toán được phê duyệt. Vậy khi phát sinh công tác hoàn toàn mới thì giá nhận thầu đối với các công tác này của Công ty chúng tôi phải được tính theo đơn giá quy định của Bộ Xây dựng mới bảo đảm lợi quyền lợi của Công ty chúng tôi, vì nguyên nhân gây ra việc trên hoàn toàn không do Công ty chúng tôi, đồng thời Công ty chúng tôi không thể làm một công việc ngoài dự kiến theo giá rất thấp. Bên cạnh đó nếu Chủ đầu tư tự thực hiện thì giá trị thực hiện công việc trên đều theo các quy định bóc tách đơn giá dự toán theo hiện hành.

Kính mong vấn đề này các cơ quan liên quan sớm trả lời để Công ty chúng tôi có thể thực hiện tốt dự án.

Tình huống 3. Hạng mục công trình điều chỉnh bổ sung thêm mới so với hồ sơ mời thầu.

Để có thể trúng thầu công trình này Công ty chúng tôi đã tham dự với giá gói thầu giảm 20% so với giá dự toán được phê duyệt. Vậy khi phát sinh hạng mục công trình điều chỉnh bổ sung thêm mới thì giá nhận thầu đối với các hạng mục này của Công ty chúng tôi phải được tính theo đơn giá quy định của Bộ Xây dựng mới bảo đảm lợi quyền lợi của Công ty chúng tôi, vì nguyên nhân gây ra việc trên hoàn toàn không do Công ty chúng tôi, đồng thời Công ty chúng tôi không thể làm một công việc ngoài dự kiến theo giá rất thấp. Bên cạnh đó nếu chủ đầu tư tự thực hiện thì giá trị thực hiện công việc trên đều theo các quy định bóc tách đơn giá dự toán theo hiện hành.

Cục Kinh tế xây dựng trả lời:

 

Về nguyên tắc, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Do nội dung văn bản của Công ty cổ phần Kỹ thuật Nhân Thịnh chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng, quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng, loại hợp đồng đã ký kết nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Trường hợp, hợp đồng xây dựng công ty cổ phần kỹ thuật Nhân Thịnh nêu tại thư điện tử ngày 02/03/2021 thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, thì việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Mục 5 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.


            Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3552)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207