Xây dựng và đô thị

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hỏi: (Vũ Xuân Huy - huyvux9@gmail.com)

Theo quy định tại khoản 2 điều 57 Nghị định 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì "nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật". Tuy nhiên Theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì không nói rõ điều này "Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này phải là doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc tổ chức có chức năng hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định này"

Vậy theo quy định Tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hay không?

Ví dụ: Công ty tôi trong nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp mã 7110 phần chi tiết thiếu lĩnh vực khảo sát địa hình, giám sát hạ tầng kỹ thuật, chưa kịp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nhưng công ty tôi đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP, có được cấp chứng chỉ năng lực lĩnh vực này hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì “Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này phải là doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc tổ chức có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định này” Theo quy định tại Điều 24, Điều 32 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì tổ chức phải kê khai ngành, nghề kinh doanh khi đăng ký doanh nghiệp và phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi có thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Do đó, để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì trong đăng ký kinh doanh của tổ chức phải có ngành, nghề phù hợp với lĩnh vực đê nghị xét câp chứng chỉ.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207