Xây dựng và đô thị

Áp dụng nhóm nhân công trong định mức gia công và lắp đặt khung sàn đạo thi công mố trụ cầu

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng
Áp dụng nhóm nhân công trong định mức gia công và lắp đặt khung sàn đạo thi công mố trụ cầu

Người hỏi:  Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - nttloan883@gmail.com

Câu hỏi chi tiết:

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng và Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng, tôi có vướng mắc như sau:

Đối với nhóm nhân công định mức gia công & lắp dựng khung sàn đạo thi công mố trụ cầu. Cụ thể là ĐM AI.11900 Gia công hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác; ĐM AI.63300 - AI.63400 Lắp dựng - tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo. Theo Phụ lục số 2 - danh mục nhóm nhân công xây dựng Thông tư số 15/2019/TT-BXD có 2 nhóm liên quan

1. Nhóm 2: Sản xuất, lắp dựng ván khuôn, giàn giáo, giáo an toàn, sàn đạo giá long môn;…

2. Nhóm 5: Gia công, lắp dựng cấu kiện thép, bê tông đúc sẵn, lao dầm, dàn cầu thép, khối hộp;…

Phần mềm dự toán F1 thì áp dụng nhóm 5 cho các định mức trên. Phần mềm dự toán Bắc Nam thì lại áp dụng nhóm 2.

Vậy cho tôi hỏi, sử dụng nhóm mấy là phù hợp?

Cục Kinh tế xây dựng trả lời:

Công tác gia công, lắp đặt, tháo dỡ khung sàn đạo thi công mố trụ cầu tại các định mức mã hiệu AI.11900 và AI.63300-AI-63400 như nêu trong văn bản hỏi là việc gia công, lắp đặt, tháo dỡ các cấu kiện bằng thép. Do đó, đối với các công việc này đơn giá nhân công xây dựng thuộc nhóm 5 trong bảng danh mục nhóm nhân công xây dựng thuộc Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

 

     Nguồn trang: moc.gov.vn ( https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3561)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207