Xây dựng và đô thị

Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng
Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ

Người hỏi: Lê Vinh - levinhdhqt@gmail.com

Chi tiết câu hỏi:

Cơ quan tôi được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng (tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng). Để thực hiện hình thức "Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án" theo Khoản 8 Điều 1 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: “1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”.

Theo đó, tôi xin hỏi 2 vấn đề sau:

Câu hỏi 1: Chủ đầu tư trực tiếp sử dụng bộ máy, và thuê  1 cá nhân có chuyên môn về xây dựng (kỹ sư xây dựng) để tự thực hiện quản lý dự án với các thành phần như bên dưới có phù hợp theo quy định không:

1. Giám đốc Sở: Giám đốc Ban QLDA

2. Trưởng Phòng Kế hoạch và Kế toán trưởng: Thành viên

3. Thuê kỹ sư xây dựng: Phụ trách kỹ thuật

* Thành phần (1) và (2) không có chuyên môn về xây dựng

* Thành phần (3) có chuyên môn về xây dựng (kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp).

Câu hỏi 2: Nếu chủ đầu tư sử dụng bộ máy của mình để tự thực hiện quản lý dự án thì chủ đầu tư ra quyết định thành lập như thế nào: Quyết định thành lập "Ban quản lý dự án" hay quyết định thành lập "Tổ giúp việc quản lý dự án"?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ “Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điểu kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”. Theo đó, trong trường hợp không đủ điều kiện, việc chủ đầu tư thuê cá nhân có đủ điều kiện năng lực để tham gia quản lý dự án là phù hợp. Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Việc thành lập Ban quản lý dự án được thể hiện thông qua Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án.

Giai đoạn hiện nay, hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

 

Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3477)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207