Xây dựng và đô thị

Hướng dẫn về thủ tục hoàn công trong trường hợp chủ đầu tư tự cung cấp vật tư, vật liệu

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng
Hướng dẫn về thủ tục hoàn công trong trường hợp chủ đầu tư tự cung cấp vật tư, vật liệu

Người hỏi: Nguyễn Hoàng Vũ - hoangvu.dc53@gmail.com

Chi tiết câu hỏi:

Công ty tôi đang thi công công trình mà toàn bộ phần vật tư, vật liệu, máy móc do Chủ đầu tư cung cấp, trong Hợp đồng cũng đã thỏa thuận rõ Công ty tôi chỉ chịu trách nhiệm về chất lượng thi công công trình. Vậy xin hỏi Công ty tôi làm hồ sơ hoàn công cho toàn bộ các hạng mục công trình công ty tôi thi công có đúng quy định Pháp luật không? Phần hồ sơ vật liệu thì do ai làm?

Trả lời:

1.Trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan đến hồ sơ hoàn công thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và pháp luật liên quan.

2.Câu hỏi của công dân chưa nêu đủ thông tin cần thiết để xác định cụ thể pháp luật áp dụng, trường hợp hợp đồng thi công xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì nghĩa vụ lập bản vẽ hoàn công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đã được quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 113 Luật Xây dựng và Điều 24, Điều 28 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Theo đó, đối với trường hợp chủ đầu tư cung cấp toàn bộ vật tư, vật liệu, máy móc để nhà thầu thi công công trình, thì nhà thầu thi công xây dựng căn cứ vào phân chia trách nhiệm, nghĩa vụ giữa chủ đầu tư và nhà thầu trong hợp đồng thi công xây dựng để thực hiện.

 

Nguồn trang: moc.gov.vn  (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3491)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207