Xây dựng và đô thị

Điều chỉnh thiết kế thi công và dự toán

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng
Điều chỉnh thiết kế thi công và dự toán

Người hỏi: Ông Cao Lê Quốc Huy - caoleuochuy@gmail.com

Chi tiết câu hỏi:

Đơn vị tôi được giao làm chủ đầu tư dự án trường Tiểu học:

+ Quyết định phê duyệt dự án ngày 03/4/2018.

+ Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng ngày 16/7/2019

+ Công trình khởi công: tháng 10/2019 thời gian thi công 16 tháng Trong quá trình thi công có bổ sung khối lượng phát sinh (không ảnh hưởng đến kết cấu công trình), giá trị dự toán điều chỉnh phát sinh vượt chi phí dự phòng (tổng giá trị dự toán điều chỉnh lớn hơn tổng giá trị dự toán được phê duyệt theo QĐ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng ngày 16/7/2019. Nhưng không vượt Tổng mức đầu tư theo QĐ phê duyệt dự án ngày 03/4/2018). Xin hỏi:

1.Tôi cần phải lập Điều chỉnh Dự án, sau đó điều chỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hay chỉ cần làm thủ tục điều chỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng?

2. Việc điều chỉnh theo NĐ 32/2015 hay NĐ 68/2019?

Trả lời:

Nội dung văn bản hỏi của công dân chưa nêu đầy đủ thông tin cần thiết về thời gian phê duyệt dự án, nguồn vốn đầu tư...để Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể. Trường hợp, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 32/2015/NĐ- CP ngày 23/5/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:

1.Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án, bao gồm cả việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tiếp tục được thực hiện theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

2.Việc bổ sung khối lượng phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh dự án khi bổ sung công việc mới ngoài nội dung dự án đã phê duyệt thì phải thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư (trong đó có nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư). Trường hợp, bổ sung khối lượng phát sinh trong phạm vi dự án và không làm vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt thì không phải điều chỉnh dự án đầu tư.

3.Bộ Xây dựng lưu ý, việc điều chỉnh dự án, dự toán xây dựng công trình phải tuân thủ quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

 

Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3500)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207