Xây dựng và đô thị

Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng
Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Đơn vị kiến nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Nội dung kiến nghị:

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với  nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) để đảm bảo các cơ quan đơn vị có liên quan kịp thời cập nhật, triển khai, tránh lúng túng và chậm chễ tiến trình đầu tư xây dựng (quy định chi tiết về loại công trình, lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; quy định chi tiết dự án đầu tư quy mô lớn; hướng dẫn hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; thiết kế xây dựng; cấp phép xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng”.

Bộ Xây dựng đã có công văn 834/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Bộ Xây dựng đã chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, cụ thể như sau:

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng đang tiếp tục khẩn trương thực hiện xây dựng các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP để đảm bảo việc thi hành pháp luật về đầu tư xây dựng, không gây chậm chễ, khó khăn cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.Nguồn trang: moc.gov.vn (
https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1179/66646/tra-loi-kien-nghi-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-gia-lai.aspx)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207