Xây dựng và đô thị

Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản
Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Đơn vị kiến nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung kiến nghị:

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với  nội dung kiến nghị: “Kính đề nghị Chính phủ tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt cần khẩn trương rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo của một số luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, nhất là Luật Đất đai, Luật Xây dựng nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi”.

Bộ Xây dựng đã có công văn 835/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, theo đó, các quy định tại Luật Xây dựng 2014 đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với pháp luật liên quan như Luật Quy hoạch năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đầu tư (sửa đổi) năm 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020…, đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng cũng sửa đổi các quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện điều kiện đầu tư kinh doanh và tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương. Sau khi Luật được Quốc hội thông qua, Bộ Xây dựng đã chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các Nghị định để đảm bảo việc thi hành Luật, cụ thể:

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1179/66647/tra-loi-kien-nghi-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ha-tinh.aspx)


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207