Xây dựng và đô thị

Điều kiện của bất động sản được đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 1 điều 55 của luật kinh doanh bất động sản 2014

Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản
Điều kiện của bất động sản được đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 1 điều 55 của luật kinh doanh bất động sản 2014

Người hỏi: Vũ Hoàng Khôi - vunhubach3579@gmail.com

Câu hỏi chi tiết: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể quy định:

“1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó”.

Tôi xin hỏi: Đối với dự án phát triển khu đô thị, chủ đầu tư đang xây dựng khu nhà ở liền kề, nhà biệt thự theo các block thì khi chủ đầu tư làm thủ tục thông báo đủ điều kiện huy động vốn lên Sở Xây dựng thì thành phần hồ sơ về nghiệm thu hạ tầng sẽ thể hiện nghiệm thu ở mức độ nào? Hoàn tất 100% việc thi công như theo thiết kế? Có biên bản nghiệm thu hoàn tất phần móng của công trình, hay chỉ cần chủ đầu tư thi công xong phần cọc đại trà phần móng nhà liên kế, biệt thự?

Trả lời:

Nhà ở hình thành trong tương lai được quy định xác định cụ thể tại Khoản 4 Điều 3 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Khoản 19 Điều 3 của Luật Nhà ở 2014 và Khoản 5 Điều 80 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; điều kiện của bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh được quy định cụ thể tại Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Theo đó, pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản quy định nhà ở hình thành trong tương lai (nhà ở thấp tầng, không phải nhà ở chung cư) được đưa vào kinh doanh phải đáp ứng điều kiện có giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; không quy định phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của nhà ở.

Đề nghị Ông/Bà căn cứ, đối chiếu các quy định pháp luật nêu trên để xác định về nhà ở hình thành trong tương lai và điều kiện đối với nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật.

Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3377)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207