Xây dựng và đô thị

Kỹ sư cầu đường có được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng không

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng
Kỹ sư cầu đường có được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng không

Người hỏi: Nguyễn Đình Tuấn - dtuan81.ad@vsl.com

Câu hỏi chi tiết:       

Tôi tốt nghiệp ĐH Giao thông vận tải chuyên ngành cầu đường từ năm 2005 nhưng thực tế sau khi ra trường tôi đã tham gia thi công các công trình dân dụng & công nghiệp (nhà cao tầng, nhà máy) nhiều hơn là các công trình cầu đường. Nếu tôi đáp ứng yêu cầu về số năm kinh nghiệm thi công các công trình dân dụng & công nghiệp thì với bằng cấp ĐH đã có tôi có được cấp CCHN Giám sát xây dựng công trình dân dụng hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ lĩnh vực hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình: “chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng khác có liên quan đến xây dựng công trình”. Như vậy, chuyên ngành xây dựng cầu đường được xác định là chuyên môn phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ hồ sơ và kinh nghiệm hoạt động xây dựng của công dân Nguyễn Đình Tuấn để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

 Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3380)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207