Xây dựng và đô thị

Có quy định hạn mức cho thuê đất sản xuất kinh doanh

Quản lý doanh nghiệp
Có quy định hạn mức cho thuê đất sản xuất kinh doanh

Người hỏi: Ông Nguyễn Kiên (Hà Nội)

Câu hỏi chi tiết:

Ông Nguyễn Kiên (Hà Nội) hỏi, hiện nay có quy định nào về hạn mức (diện tích đất) khi cho thuê đất sản xuất kinh doanh hoặc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất kinh doanh, dịch vụ không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 15 của Luật Đất đai năm 2013 quy định

Điều 15. Nhà nước quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất

1. Nhà nước quy định hạn mức sử dụng đất gồm hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp”

Đề nghị ông nghiên cứu quy định trên để thực hiện theo quy định của pháp luật

Nguồn: Chinhphu.vn (http://baochinhphu.vn/Cong-dan-phan-anh-Co-quan-tra-loi/Co-quy-dinh-han-muc-cho-thue-dat-san-xuat-kinh-doanh/426505.vgp)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207