Xây dựng và đô thị

Hướng dẫn giải đáp về khoản 3 - Điều 35 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP

Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

Hỏi: (Nguyễn Ngọc Phúc - nguyenngocphuc09@gmail.com)

Hiện tại chung cư chúng tôi đang có vướng mắc liên quan đến việc hiểu và tuân thủ khoản 3 - Điều 35 của Nghị định 99/2015 hướng dẫn Luật Nhà ở:

"Điều 35. Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư

3. Chăn, thả gia súc, gia cầm gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư"

Chúng tôi không rõ nếu cư dân chúng tôi trong quá trình cư trú tại chung cư, có nuôi vật nuôi trong phạm vi căn hộ để làm cảnh, bầu bạn (không thả rông) và đảm bảo tuân thủ các quy định về chăn nuôi, thú y, phòng ngừa bệnh dại thì có thuộc trường hợp bị cấm theo quy định không cho phép "chăn, thả gia súc, gia cầm" nêu trên hay không? Chúng tôi không rõ nuôi vật nuôi trong phạm vi căn hộ có bị xem là chăn, thả không? Chúng tôi hiểu rằng "chăn, thả" nghĩa là đưa vật nuôi đi ra ngoài để kiếm ăn, thả rông không kiểm soát, còn việc nuôi vật nuôi để làm cảnh trong phạm vi căn hộ không phải là chăn, thả. Chúng tôi kính mong nhận được sự hướng dẫn, giải đáp để có thể hiểu đúng và tuân thủ quy định của pháp luật.

Trả lời:

Tại Khoản 3 Điều 35 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014 (sau đây gọi là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) quy định: “Chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư” là hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư. Do trong câu hỏi của ông Nguyễn Ngọc Phúc không nêu rõ vật nuôi mà ông muốn nuôi làm cảnh là con vật gì nên Bộ Xây dựng không thể trả lời cụ thể.

Mặt khác, Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư nêu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD chỉ là Bản nội quy mẫu để các chủ đầu tư, các chủ sở hữu nhà chung cư tham khảo khi xây dựng Bản nội quy quản lý, sử dụng áp dụng cho từng nhà chung cư. Đối với các hành vi thuộc diện bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 6 của Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 35 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP nêu trong Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư thì bắt buộc các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải thực hiện; đối với các hành vi nghiêm cấm khác ngoài các hành vi bị nghiêm cấm đã được quy định trong Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì do Hội nghị nhà chung cư thảo luận, quyết định bổ sung hoặc không bổ sung vào Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Do đó, đề nghị ông Nguyễn Ngọc Phúc đối chiếu thực tế với các quy định nêu trên để thực hiện.

Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207