Xây dựng và đô thị

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng
Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hỏi: (Nguyễn Hoàng Gia Phú - giaphub10@gmail.com)

Tôi đang công tác tại Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong quá trình thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá (hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh) có một vướng mắc cần xin ý kiến quý cơ quan như sau:

Hợp đồng có thời gian thực hiện từ ngày 15/8/2019 đến ngày 30/9/2020 (không bao gồm 12 tháng thực hiện nghĩa vụ bảo hành) nhưng đến ngày 30/9/2020 nhà thầu mới nghiệm thu, thanh toán lần cuối. Theo quy định của hợp đồng thì chỉ số giá được áp dụng tại thời điểm cuối tháng lập phiếu giá thanh toán. Như vậy đối với các khối lượng nghiệm thu thanh toán thời điểm ngày 30/9/2020 sẽ áp dụng chỉ số giá của tháng 9/2020 nhưng đến tháng 10/2020 thì Trung tâm tư liệu thống kê thuộc Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới cung cấp chỉ số giá của tháng 9/2020.

Do vậy tôi xin hỏi quý cơ quan là cơ quan tôi có được quyền điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá vào tháng 10/2020 hay không và nếu điều chỉnh thì có phải điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng không?

Trả lời:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Theo văn bản hỏi của công dân, thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 15/8/2019 đến ngày 30/9/2020, do đó pháp luật áp dụng cho hợp đồng là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, việc điều chỉnh đơn giá, giá hợp đồng và tiến độ thực hiện hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 38, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Về việc sử dụng chỉ số giá để điều chỉnh hợp đồng xây dựng, công dân Nguyễn Hoàng Gia Phú cần nghiên cứu sử dụng chỉ số giá xây dựng, đánh giá sự phù hợp về nội dung, tính chất công việc của gói thầu để điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định tại khoản 3, khoản 4, mục I phụ lục Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điểu chỉnh giá hợp đồng xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Do không có hồ sơ gửi kèm theo văn bản của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày 29/10/2020, Bộ Xây dựng chưa có đầy đủ thông tin cần thiết làm cơ sở hướng dẫn cụ thể.

                                                                       Cục Kinh tế Xây dựng

                                                                        Nguồn: moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207