VĂN BẢN QPPL

Hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương
Số hiệu 1361/BXD-VLXD
Ngày ban hành 26/04/2021
Ngày có hiệu lực 26/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Sinh
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Loại văn bản khác
File đính kèm:

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 18/8/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1266/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 (gọi tắt là Chiến lược 1266);

Ngày 17/9/2020, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 4516/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Chiến lược 1266.

Riêng đối với việc xây dựng kế hoạch, phương án, đề án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương, Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Về hình thức

Tùy theo đặc điểm cụ thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể lựa chọn một trong các hình thức xây dựng chương trình phát triển vật liệu xây dựng tại địa phương: kế hoạch, phương án, đề án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng. Kế hoạch, phương án, đề án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tại địa phương có thể được lập và phê duyệt riêng hoặc lồng ghép vào chương trình, kế hoạch khác của địa phương.

2. Về nội dung

Kế hoạch, phương án, đề án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tại địa phương được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa Chiến lược 1266 đồng thời bảo đảm phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, nội dung chính bao gồm: Phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, bối cảnh phát triển kinh tế xã hội, các nguồn lực cho phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, dự báo tình hình phát triển của thị trường vật liệu xây dựng địa phương, khu vực, quan điểm, mục tiêu phát triển, các giải pháp thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương nghiên cứu triển khai. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phối hợp với Bộ Xây dựng để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu: VT. VLXD.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

 

        Download file: Tải về tại đây

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207