VĂN BẢN QPPL

Quyết định số 290/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Số hiệu 290/QÐ-BXD
Ngày ban hành 26/03/2021
Ngày có hiệu lực 01/01/2021
Người ký Nguyễn Văn Sinh
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Quyết định
File đính kèm:

BỘ XÂY DỰNG
_______

Số: 290/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Bãi bỏ nội dung quy định thủ tục hành chính tại số thứ tự 4 phần I mục 2 của Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, và Quyết định số 1156/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, VP (KSTT), QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định nội dung bãi bỏ

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

BXD- 1.007745

Thủ tục công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Điểm d khoản 1 Điều 75 của Luật Đầu tư 2020 sửa đổi khoản 7 Điều 175 của Luật Nhà ở 2014

Nhà ở

Bộ Xây dựng

 

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207