VĂN BẢN QPPL

Quyết định số 100/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/04/2020 của Chính phủ

Số hiệu 100/QÐ-BXD
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày có hiệu lực 02/02/2021
Người ký Nguyễn Thanh Nghị
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Quyết định
File đính kèm:

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 100/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 52-NQ/TW NGÀY 27/9/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 50/NQ-CP NGÀY 17/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về ban hành về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về ban hành về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, PTĐT.


                    KT. BỘ TRƯỞNG
                      THỨ TRƯỞNG
                 Nguyễn Thanh Nghị

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 52-NQ/TW NGÀY 27/9/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 50/NQ-CP NGÀY 17/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 100/QĐ-BXD ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ngày 17/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW.

Nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả 02 Nghị quyết nêu trên, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 52-NQ/TW và Nghị quyết số 50/NQ-CP .

2. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu gắn với chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và lộ trình thực hiện để thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia.

3. Thực hiện mục tiêu tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về phát triển đô thị thông minh bền vững; hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ phát triển đô thị thông minh:

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được giao tại Mục I Phụ lục Quyết định số 1627/QĐ-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Kế hoạch chuyển đổi số ngành xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

- Đơn vị thực hiện: Cục Phát triển đô thị, Cục Kinh tế xây dựng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Cục Hạ tầng kỹ thuật.

- Thời gian thực hiện: Theo Quyết định số 1627/QĐ-BXD

2. Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về hệ thống hạ tầng dữ liệu cho đô thị thông minh và các tiêu chí đánh giá đô thị thông minh:

2.1. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Nhóm II - Phụ lục Quyết định số 1627/QĐ-BXD và các nhiệm vụ tại Nhóm III - Phụ lục I Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Kế hoạch chuyển đổi số ngành xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị được phân công theo Quyết định số 1627/QĐ-BXD và Quyết định số 1004/QĐ-BXD .

- Thời gian thực hiện: Theo Quyết định số 1627/QĐ-BXD và Quyết định số 1004/QĐ-BXD .

2.2. Nghiên cứu, xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý phát triển đô thị, phiên bản 1.0.

- Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển đô thị

- Đơn vị phối hợp: Vụ Quy hoạch kiến trúc; Trung tâm thông tin; Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia

- Thời gian thực hiện: 2021-2022

2.3. Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá các đô thị thông minh tại Việt Nam.

- Đơn vị chủ trì: Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia

- Đơn vị phối hợp: Cục Phát triển đô thị; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Quy hoạch Kiến trúc; Vụ Pháp chế; Viện Kinh tế xây dựng, các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2021

3. Xác định lộ trình thí điểm và lựa chọn các đô thị thí điểm đô thị thông minh; thí điểm một số cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai thí điểm phát triển đô thị thông minh:

3.1. Xác định lộ trình thí điểm và lựa chọn các đô thị thí điểm phát triển đô thị thông minh.

- Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển đô thị

- Đơn vị phối hợp: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Quy hoạch kiến trúc; Viện Kiến trúc Quốc gia; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia.

- Thời gian dự kiến: 2021-2023

3.2. Xây dựng Đề án thí điểm một số cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai thí điểm phát triển đô thị thông minh đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế. Khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư phát triển đô thị thông minh.

- Đơn vị chủ trì: Viện Kiến trúc Quốc gia

- Đơn vị phối hợp: Cục Phát triển đô thị; Vụ Quy hoạch kiến trúc; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: 2021-2025

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

- Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch hành động kết hợp với nhiệm vụ của đơn vị, cụ thể hóa để triển khai Kế hoạch hành động của Bộ.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, yếu kém về năng lực.

- Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, gửi về Cục Phát triển đô thị trước ngày 01 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Cục trưởng Cục Phát triển đô thị:

- Chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, phối hợp với Văn phòng Bộ đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này.

- Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động.

3. Chánh Văn phòng Bộ:

Đưa nội dung kiểm điểm tình hình triển khai Kế hoạch hành động vào nội dung giao ban Bộ thường kỳ hàng tháng; phối hợp với Cục Phát triển đô thị đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

 

Văn bản khác

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207