VĂN BẢN QPPL

Quyết định số 05/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ban hành kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục Đại học trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, giai đoạn 2020 - 2025

Số hiệu 05/QÐ-BXD
Ngày ban hành 06/01/2021
Ngày có hiệu lực 06/01/2021
Người ký Nguyễn Thanh Nghị
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Quyết định
File đính kèm:

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TRÌNH ĐỘ CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG LĨNH VỰC KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG, GIAI ĐOẠN 2020-2025

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, giai đoạn 2020-2025

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị

             

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TRÌNH ĐỘ CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG LĨNH VỰC KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG, GIAI ĐOẠN 2020-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-BXD ngày 06/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, thuộc các Trường đại học trực thuộc trong việc thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 436/QĐ-TTg).

2. Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học để xây dựng và phê chuẩn chương trình đào tạo đại học cho các ngành, nhóm ngành trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Thiết lập mối quan hệ với Khung trình độ quốc gia của các nước trong khu vực và trên thế giới; tạo ra cơ chế liên thông giữa các trình độ đào tạo trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng; xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời;

3. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Xây dựng; doanh nghiệp, các hiệp hội liên quan về việc xây dựng, triển khai Khung trình độ quốc gia đối với trình độ giáo dục đại học trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng;

4. Các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục đại học bảo đảm tính chuẩn mực, cơ bản, hiện đại, thiết thực, kế thừa và liên thông; tính đa dạng trong sự thống nhất về chuẩn kiến thức của các chương trình giáo dục đại học, tạo thuận lợi cho hội nhập và công nhận văn bằng giữa các quốc gia.

5. Việc triển khai thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phải đồng bộ với sự phát triển Ngành xây dựng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả cùng với các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Bộ Xây dựng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng tư vấn khối ngành gồm các chuyên gia đầu ngành của các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, đại diện các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng để xây dựng chuẩn chương trình đào tạo trong ngành, khối ngành trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, các trường Đại học trực thuộc Bộ, các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

2. Phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Xây dựng tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo quản lý, giảng viên thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với trình độ của giáo dục đại học trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Xây dựng.

- Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2020 và hoàn thành trong quý III năm 2023.

3. Rà soát, bổ sung chuẩn chương trình đào tạo; chương trình đào tạo các ngành; biên soạn đề cương chi tiết các học phần, môn học trên cơ sở chuẩn chương trình đào tạo và chương trình đào tạo được ban hành; biên soạn giáo trình, triển khai đào tạo trên cơ sở chương trình đào tạo đã được cập nhật, phát triển đảm bảo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và phù hợp với người lao động.

- Đơn vị thực hiện: Các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Xây dựng:

- Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2020 và hoàn thành mong quý IV năm 2024.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ phát triển chương trình và đảm bảo chất lượng đào tạo, thực hiện kiểm định theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

- Đơn vị thực hiện: Các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Xây dựng:

- Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2020 và hoàn thành trong quý I năm 2025.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức truyền thông về việc triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Xây dựng.

- Đơn vị thực hiện: Các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Xây dựng.

- Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2020 và hoàn thành trong quý I năm 2025.

III. KINH PHÍ

1. Các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Xây dựng sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Thứ trưởng theo phân công phụ trách, tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Hiệu trưởng các Trường Đại học trực thuộc Bộ phối hợp với Cấp ủy tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo Quyết định số 436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Xây dựng phối hợp thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

4. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo Quyết định số 436/QĐ-TTg, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng./.

              Download file: Tải về tại đây   

 

…………...

Nguồn: Trang TTDDT Bộ Xây Dựng (http://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=3764&TypeVB=1)

 

 

 

Văn bản khác

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207