VĂN BẢN QPPL

Quyết định số 63/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Số hiệu 63/QÐ-BXD
Ngày ban hành 19/01/2021
Ngày có hiệu lực 19/01/2021
Người ký Phạm Hồng Hà
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Quyết định
File đính kèm:

BỘ XÂY DỰNG
________

Số: 63/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và các phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                        Nơi nhận:

                     - Như Điều 3;

                - Văn phòng Chính phủ;

                - Bộ KH&ĐT;

                - Lưu VT, Vụ KHTC

BỘ TRƯỞNG

 

 

 Phạm Hồng Hà

 

              Download file: Tải về tại đây

…………...

Nguồn: Trang TTDDT Bộ Xây Dựng (http://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=3765&TypeVB=1)

Văn bản khác

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207