VĂN BẢN QPPL

Quyết định số 871/QĐ-BXD năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Bổ sung Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu 871/QÐ-BXD
Ngày ban hành 20/07/2021
Ngày có hiệu lực 20/07/2021
Người ký Lê Quang Hùng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Quyết định
File đính kèm:

BỘ XÂY DỰNG
_______

Số: 871/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 

của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng:

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:

Căn cứ Công văn số 970/TTg-KGVX ngày 18/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập "Tổ công tác đặc biệt "phòng, chống dịch Covid-19:

Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-BXD ngày 19/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành tập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Thành viên tham gia Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Xây dựng và cá nhân có tên lại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nảy./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó TTg CP Vũ Đức Đam (để b/c);

- Ban Chỉ đạo QG phòng, chống dịch Covid-19;

- Văn phòng Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- BT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c):

- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 Lê Quang Hùng

 

 

DANH SÁCH BỔ SUNG THÀNH VIÊN THAM GIA TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT PHÒNG, CHỐNG COVID-19 CỦA BỘ XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 871/QĐ-BXD ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. Ông Tạ Quang Vinh, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ viên.
2. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tổ viên.
3. Ông Thân Hồng Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam, Tổ viên.
4. Ông Hoàng Xuân Hiệp, Phó viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Tổ viên.
5. Ông Uông Hồng Sơn, Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ Xây dựng thuộc Viện Khoa học công nghệ Xây dựng, Tổ viên./.

 

 

Văn bản khác

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207