PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ MIỀN NAM

Giám đốc Phân viện: TS. Chu Việt Cường, ĐT: (028)35531066

Các Phó Giám đốc Phân viện:

- Ths. Nguyễn Linh Chi, ĐT: (028)35531066

- Ths. Nguyễn Đỗ Hải Nguyên, ĐT: (028)35531066

1.  Chức năng

Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Nam có chức năng giúp Giám đốc Học viện tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng, các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam Trung bộ, Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là các tỉnh phía Nam); đại diện cho Học viện trong quan hệ giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các tỉnh phía Nam theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Học viện.

2. Nhiệm vụ   

1. Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất nhu cầu và tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Học viện trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

2. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Học viện tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn các tỉnh phía Nam theo chương trình, kế hoạch hàng tháng, quý, năm của Học viện.

3. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Học viện tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Học viện trên địa bàn các tỉnh phía Nam; tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá về tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tình hình thực hiện pháp luật ngành xây dựng ở các tỉnh phía Nam, tổng hợp báo cáo Giám đốc Học viện để báo cáo Bộ Xây dựng.

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với Giám đốc Học viện về tình hình hoạt động của Phân viện và kết quả thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng, kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

5. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao theo quy định của Học viện và quy định hiện hành của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207